Beleidsplan Nieuwe Kerk

Beste gemeente,

Het beleidsplan van de Nieuwe Kerk Utrecht had een looptijd tot 2022. Daarom hebben we afgelopen jaar als kerkenraad gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2023 – 2026.  

Dit beleidsplan (zie HIER) is tot stand gekomen met veel inbreng van diverse groepen in de gemeente. Een belangrijke basis is al in 2020 gelegd toen we de gemeente-avonden over groei hebben georganiseerd. Daarnaast hebben we in het voorjaar van 2022 kringen, ouderen, jongeren, jong werkenden en kerkenraadsleden gevraagd om hun ideeën te geven over wat er speelt in de gemeente en wat kernthema’s zouden moeten zijn voor de komende periode. Daar zijn meerdere mooie en waardevolle suggesties uit voortgekomen. Onder andere op basis hiervan bevat het nieuwe beleidsplan vier onderdelen:

1. Wat we geloven als Nieuwe Kerk;

2. Wie we willen zijn als Nieuwe Kerk;

3. Welke focus en prioriteiten we in de periode 2022-2026 centraal stellen;

4. Wie doet wat?

In hoofdstuk 3 komt het DNA van de Nieuwe Kerk aan bod. Dit DNA heeft als doel om de verschillende gemeenschappen te versterken. Hiervoor zijn de gemeente-avonden in 2020 als input voor gebruikt:

  • Thema 1 – Tot eer van God & Jezus centraal: in dit thema focussen we op groei in de persoonlijke relatie met God, op bidden, samen en alleen, als basis voor alles wat we denken en doen en brengen we inspiratie voor de eigen levensinvulling.
  • Thema 2 – In Liefde ruimte voor verschil: in dit thema borgen we de ruimte voor het hebben van verschil in opvattingen en geloofsbeleving en gaan we aan het werk om te onderzoeken wat homogeniteit en diversiteit betekent voor de Nieuwe Kerk.   
  • Thema 3 – Iedereen telt (en doet) mee: door de snelle groei, Corona en de start van de tweede locatie (Wilhelminapark) is de onderlinge verbondenheid onder druk komen te staan. Dit thema heeft als doel om weer meer te investeren, zodat we met elkaar mee kunnen leven en naar elkaar kunnen omzien, iedereen van jong tot oud.
  • Thema 4 – Ten dienste van de stad en de omgeving: wij staan voor inspirerende, eigentijdse geloofsgemeenschappen met dezelfde wezenskenmerken. Deze thuisplekken bieden diaconaat en toerusting voor ieders taak in de wereld. Ook onderzoeken we hoe we digitaal ons beter bekend kunnen maken om goed gevonden te worden.  

Om ervoor te zorgen dat we concreet werken aan de punten uit het beleidsplan, heeft elk onderdeel een eigenaar en/of verantwoordelijke gekregen. Als je bij het lezen punten ziet waar je graag aan wilt bijdragen, dan vind je in hoofdstuk 4 de eigenaar. Deze persoon kan je hiervoor benaderen!

We hopen van harte dat je je bij het lezen van het beleidsplan herkent in de richting die wordt geschetst. Daarnaast hopen we ook dat je je steentje kan en wilt bijdragen. Mocht je andere vragen en/of suggesties hebben, dan kan je terecht bij de scriba.

De kerkenraad  

Wat je ook interessant zou vinden