Update van de penningmeester

In de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer is ook de wijkjaarrekening 2019 van de Nieuwe Kerk vastgesteld. Het volledige financiële jaarverslag is te vinden in de Nieuwe Kerk app.

Voor wie liever een korte samenvatting leest:
2019 was een positief jaar voor de Nieuwe Kerk op financieel gebied. Onze belangrijkste bron van inkomsten, de bijdragen van gemeenteleden, is in 2019 weer iets gestegen ten opzichte van eerdere jaren.
Daarnaast was er een zeer hoog rendement op ons vermogen gedurende 2019 (na een negatief beleggingsresultaat in 2018). De opbrengsten uit huur bleven in lijn met eerdere jaren.

Aan de uitgaven kant bleef alles redelijk in lijn met de begroting, maar hebben we wel een paar extra uitgaven gedaan voor de vervanging van de keuken en investeringen in nieuwe geluidsapparatuur. Uiteindelijk bleef er onder aan de streep een positief resultaat over van 67.000 euro. Dit resultaat is deels gebruikt om de reserve voor  investeringen in duurzaamheid aan te vullen met 15.000 euro (ondertussen zijn daarvan in 2020 de zonnepanelen op het dak van de Nieuwe Kerk betaald). Daarnaast wordt er 19.000 euro toegevoegd aan de reserve voor de start van de tweede locatie (die staat nu in totaal op 69.000 euro) en wordt er 15.000 euro gestopt in een reserve voor mogelijke start van een pioniersplek. De resterende 18.000 euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Vooruitkijken

Wij zijn dankbaar voor de groei in inkomsten en positieve resultaten, maar zien ook dat de groei in inkomsten afvlakt ten opzichte van eerdere jaren. In 2020 zijn onze lasten ook weer verder gestegen doordat we nu ook een volledig jaar de kinderwerker in dienst hebben. Daarbovenop komt nu natuurlijk de impact van de Corona-crisis. Op dit moment zien wij gelukkig nog geen grote impact op de bijdragen, maar de huurinkomsten zullen zeker een stuk lager uitvallen dan begroot.
De financiële implicaties van locatie 2 worden op dit moment verder uitgewerkt, maar zullen uiteraard ook voor hogere lasten zorgen. Daarom is het belangrijk dat onze leden bij blijven dragen aan de Nieuwe Kerk.

Nieuwe penningmeesters

Eind juni heeft Casper Havinga het stokje als penningmeester overgedragen aan Niels Verweij. Niels was hiervoor 2e penningmeester, deze taak zal worden overgenomen door Erwin Mulder. Heb je een vraag over het jaarverslag of andere vragen over financiële zaken mail Niels, declaraties en facturen kunnen worden gemaild naar Erwin.

Wat je ook interessant zou vinden